Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pleszewie

Aktualnie znajdujesz się na:

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Pleszewie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L Nr 119) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane RODO), informujemy:

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pleszewie z siedzibą przy ul. Kazimierza Wielkiego 7D reprezentowany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Inspektor ochrony danych

Administrator Danych zgodnie z Art. 37 RODO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, a także korzystania z przysługujących Państwu praw związanych z ich przetwarzaniem. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych; e-mail: iod@piwpleszew.pl lub pisemnie na adres Inspektoratu z siedzibą w Pleszewie przy ul. Kazimierza Wielkiego 7D .z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

Cele przetwarzania danych

Administrator Danych przetwarzać będzie Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów lub udzielonej zgody:

 1. w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych w związku z realizowaniem zadań na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. realizacji ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U.2021 poz. 306) oraz przez inne przepisy prawa, w tym między innymi, w celach:
  1. ochrony zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt;
  2. bezpieczeństwa żywności i żywienia;
  3. ochrony zwierząt i bezpieczeństwa stosowanych pasz oraz utylizacji;
  4. ochrony zdrowia w produktach pochodzenia zwierzęcego;
  5. realizacji zadań systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt;
  6. przeprowadzania diagnostyki laboratoryjnej oraz konsultacji z tego zakresu dla potrzeb organów inspekcji weterynaryjnej;
  7. postępowań związanych z ochroną środowiska i gospodarowaniem odpadami pochodzenia zwierzęcego;
  8. nadzorowania obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi stosowanymi wyłącznie u zwierząt;
  9. zapobiegania przenoszeniu z zagranicy i za granicę chorób zakaźnych zwierząt.
 2. wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi Danych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO,
 3. w celu realizacji umów z kontrahentami, na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 4. w celu udzielenia odpowiedzi na przesłany e-mail w zakresie niezbędnym do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, tj. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
 5. w pozostałych przypadkach wyłącznie na podstawie udzielonej przez Państwa zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody, na podstawie art. 6 ust.1 lit a RODO. W tym przypadku istnieje możliwość wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przekazywanie danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 1. podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa w szczególności organy i instytucje państwowe;
 2. podmioty, którym Administrator Danych na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych lub możliwość zapoznania z danymi osobowymi (podmiot przetwarzający – procesor), np. dostawcom usług IT, zadań wspomagających i doradczych przy zachowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa tych danych.

Informujemy również, że Administrator Danych może przekazywać dane osobowe przetwarzane w swoich zasobach w związku z obowiązkiem wymiany informacji w ramach systemów bezpieczeństwa i wymiany informacji, o których mowa w Ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, a także innych przepisach prawa.

Czas przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie. Dane osobowe, których podanie wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa będą przetwarzane przez okres wskazany w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, a w szczególności przez okres przechowywania w ramach archiwizacji dokumentów zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa.

Prawa osób, których dane są przetwarzane

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do:

 1. dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator;
 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych, na podstawie art. 16 RODO – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe, nieaktualne lub niekompletne;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończenia postępowania z zachowaniem wymaganego okresu archiwizacji;
 4. ograniczenia przetwarzania danych, jeśli nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania na podstawie art. 18 RODO;
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienia do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.
 6. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dobrowolność/obowiązek podania danych

W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez Obywatela jest obligatoryjne (obowiązkowe).
W niektórych sprawach podanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów Administratora. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości realizacji umowy lub pozostawieniem złożonego pisma, wniosku, skargi bez rozpatrzenia. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych Obywatel zostanie o tym fakcie poinformowany przez merytorycznych pracowników.

Prawo skargi do organu nadzorczego

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa ul. Stawki 2;

Zautomatyzowanie podejmowanie decyzji/profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w stosunku do celów w jakim zostały zebrane, w tym również profilowaniu

Metadane

Data publikacji : 20.03.2023
Data modyfikacji : 12.07.2023
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pleszewie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Rafał Kolanowski
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Kolanowski
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Kolanowski

Opcje strony

do góry