bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Program wczesnego wykrycia ASF na 2021

15.02.2021

Obowiązki i zadania dla myśliwych i pracowników leśnych
Cel programu
1)badania laboratoryjne świń, dzików i świniodzików w kierunku ASF przeprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym pobieranie i transport próbek do badań od żywych i martwych zwierząt;
2)zwrot w postaci ryczałtu kosztów pozyskiwania dzików w ramach odstrzału sanitarnego na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej;
3)zwrot w postaci ryczałtu kosztów pozyskiwania dzików odstrzelonych na obszarze wolnym, z wyjątkiem dorosłych samic dzików (powyżej 24. miesiąca życia);
4)zwrot kosztów transportu i unieszkodliwienia padłych dzików pozyskanych w ramach zorganizowanych przeszukiwań terenów znajdujących się w obszarze ochronnym, obszarze objętym ograniczeniami oraz obszarze zagrożenia, a także znalezionych na gruntach należących do osób fizycznych na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
5) finansowanie unieszkodliwiania pozyskanych w ramach polowań tusz dzików, które nie mogą zostać zagospodarowane przez myśliwych, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
6)finansowanie unieszkodliwiania wszystkich tusz dzików pozyskanych w ramach odstrzału sanitarnego na obszarze ochronnym, obszarze objętym ograniczeniami oraz obszarze zagrożenia;
7) wypłatę środków uprawnionym osobom za zgłoszenie znalezienia zwłok dzików padłych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
8) dofinansowanie organizowanych w ramach nakazów powiatowych lekarzy weterynarii oraz wojewódzkich centrów zarządzania kryzysowego akcji poszukiwania padłych dzików;
Obowiązki myśliwych oraz pracowników leśnych
Myśliwi i pracownicy służb leśnych zobowiązani są do:
- przestrzegania zasad bioasekuracji określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zasad bioasekuracji, jakie powinny być przestrzegane podczas polowania lub odstrzału sanitarnego oraz przy wykonywaniu czynności związanych z zagospodarowaniem zwierzęcia łownego z gatunku dzik, - zgłaszania powiatowym lekarzom weterynarii padłych dzików, - wykonywania odstrzałów sanitarnych dzików.


W obszarze zagrożenia(niebieskim) oraz w obszarze objętym ograniczeniami(czerwonym)

1)Powiatowy lekarz weterynarii pobiera próbki do badań laboratoryjnych w kierunku ASF od każdego dzika znalezionego martwego, w tym ze zwłok dzików ulegających autolizie oraz dzików zabitych w wypadkach komunikacyjnych, a także od każdego dzika odstrzelonego, dostarczonego do położonego na tych obszarach punktu skupu dziczyzny lub punktu przetrzymywania tusz nadzorowanego przez organ Inspekcji Weterynaryjnej, w którym mogą być przechowywane tusze dzików.

2) Każdą tuszę odstrzelonego dzika znakuje się znakiem zawierającym: kod województwa; kod powiatu; kolejny numer; numer obwodu łowieckiego.

3) Myśliwi i pracownicy Służby Leśnej oraz osoby mające kontakt z martwymi dzikami mają obowiązek zgłoszenia powiatowemu lekarzowi weterynarii fakt znalezienia zwłok dzików.

4)Na obszarze objętym ograniczeniami oraz na obszarze zagrożenia myśliwi przekazują, na piśmie, właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii informację o terminach planowanych polowań lub liczbie polowań w określonym przedziale czasowym oraz o terminach dokonywania odstrzału sanitarnego lub liczbie odstrzałów sanitarnych w określonym przedziale czasowym.

5) Każdy odstrzelony dzik na obszarze objętym ograniczeniami oraz na obszarze zagrożenia jest niezwłocznie w całości (niewypatroszony) dostarczany do położonego na tym samym obszarze punktu skupu dziczyzny lub punktu przetrzymywania tusz, w którym mogą być przechowywane tusze dzików.
6) Z wyjątkiem odstrzału sanitarnego, za odstrzelone dziki inne niż dorosłe samice dzika, dostarczone do punktu skupu lub punktów przetrzymywania tusz powiatowy lekarz weterynarii wypłaca dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego kwotę 350 zł brutto.
7) Powyższa kwota obejmuje w szczególności zryczałtowane koszty:
- polowania i bioasekuracji myśliwego podczas polowania, obejmujące transport tuszy dzika w szczelnym pojemniku, dezynfekcji obuwia, ubioru oraz używanego sprzętu przy opuszczaniu łowiska;
- pobrania próbek, transportu upolowanych dzików oraz dojazdu myśliwego na łowisko w obszarze zagrożenia lub obszarze objętym ograniczeniami;
- zakupu lub skonstruowania kontenerów chłodniczych i przetrzymywania w nich dzików;
- unieszkodliwienia patrochów dzików.

8) Inspekcja Weterynaryjna finansuje w pełnej wysokości poniesione koszty unieszkodliwienia tusz dzików wraz z wszystkimi częściami ciała dzików, które nie zostaną zagospodarowane przez myśliwych, tusz dzików z dodatnim wynikiem badań laboratoryjnych w kierunku ASF oraz tusz przechowywanych z tymi tuszami w kontenerze chłodniczym, w tym transportu do zakładu utylizacyjnego.
W punktach skupu i punktach przetrzymywania tusz, o których mowa powyżej, tusze, części ciała i skóry dzików przechowuje się w sposób zapobiegający bezpośredniemu kontaktowi nieprzebadanych tusz, części ciała i skór dzików z surowcami i innymi przedmiotami, które mogą spowodować rozprzestrzenianie się wirusa ASF.

9) Powiatowy lekarz weterynarii przeprowadza oględziny każdej tuszy, zwracając uwagę na zmiany chorobowe, które mogą wskazywać na zakażenie wirusem ASF.

10) Zgodnie z rozporządzeniem WE nr 1069/2009:
- wszystkie znalezione zwłoki dzików,
- wszystkie tusze wraz z wszystkimi częściami ciała odstrzelonych dzików, w tym sierść i skóra, w odniesieniu do których uzyskano dodatni wynik badania laboratoryjnego w kierunku ASF,
- narogi i patrochy oraz inne części ciała odstrzelonego chorego dzika lub tusze dzika przed uzyskaniem wyniku badania laboratoryjnego próbki pobranej z tuszy dzika,
- tusze dzików wraz z wszystkimi częściami ciała odstrzelonych dzików, w tym sierść i skóra przed uzyskaniem wyniku badania laboratoryjnego, które nie zostaną zagospodarowane przez myśliwych – na obszarze zagrożenia oraz na obszarze objętym ograniczeniami są kwalifikowane jako materiał kategorii 1 i podlegają usunięciu i przetworzeniu.

11) Patrochy oraz tusze wraz z wszystkimi częściami ciała odstrzelonych dzików, które nie zostaną zagospodarowane przez myśliwych po uzyskaniu ujemnych wyników badania laboratoryjnego w kierunku ASF, na obszarze objętym ograniczeniami oraz obszarze zagrożenia są kwalifikowane jako materiał kategorii 3 i podlegają usunięciu oraz przetworzeniu.

12) Dzierżawcy i zarządcy obwodów łowieckich okresowo, nie rzadziej niż raz na kwartał, sprawdzają rzetelność dokumentowania przez myśliwych wykonywania polowań na dziki na obszarze zagrożenia i obszarze objętym ograniczeniami, z uwzględnieniem pozyskania dorosłych samic dzików (powyżej 24. miesiąca życia), przelatków dzika, dorosłych samców i warchlaków. Niezwłocznie informują powiatowego lekarza weterynarii o ujawnionych w tym zakresie nieprawidłowościach. Powiatowy lekarz weterynarii weryfikuje, nie rzadziej niż raz na kwartał, liczbę dzików pozyskanych w ramach polowania, zgłoszonych przez myśliwych, z rzeczywistą liczbą tusz tych zwierząt znajdujących się w punktach skupu dziczyzny i innych miejscach ich czasowego przetrzymywania.

W obszarze ochronnym (żółtym)

1)Powiatowy lekarz weterynarii pobiera próbki do badań laboratoryjnych w kierunku ASF z każdego znalezionego martwego dzika, w tym ze zwłok dzików ulegających autolizie oraz od dzików zabitych w wypadkach komunikacyjnych, na obszarze ochronnym oraz od każdego dzika odstrzelonego, dostarczonego do położonego na tym obszarze punktu skupu dziczyzny lub punktu przetrzymywania tusz nadzorowanego przez organ Inspekcji Weterynaryjnej, w którym mogą być przechowywane tusze dzików. W przypadku odstrzelonych dzików, niewykazujących żadnych objawów chorobowych, dopuszcza się pobieranie próbek do badań laboratoryjnych w kierunku ASF przez myśliwych, którzy zostali przeszkoleni przez powiatowego lekarza weterynarii.

2) Każdą tuszę odstrzelonego dzika znakuje się znakiem zawierającym kod województwa, kod powiatu, kolejny numer oraz numer obwodu łowieckiego.

3) Myśliwi, pracownicy Służby Leśnej oraz osoby mające kontakt z martwymi dzikami mają obowiązek zgłoszenia organom Inspekcji Weterynaryjnej fakt znalezienia zwłok dzików.

4) Każdy odstrzelony dzik na obszarze ochronnym jest niezwłocznie dostarczany do położonego na tym samym obszarze punktu skupu dziczyzny lub punktu przetrzymywania tusz nadzorowanego przez organ Inspekcji Weterynaryjnej, w którym mogą być przechowywane tusze dzików.

5) Z wyjątkiem odstrzału sanitarnego, za odstrzelone dziki inne niż dorosłe samice dzika dostarczone do punktu skupu lub punktu przetrzymywania tusz powiatowy lekarz weterynarii wypłaca dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego kwotę 350 zł brutto. Powyższa kwota obejmuje w szczególności zryczałtowane koszty:
- polowania i bioasekuracji myśliwego podczas polowania obejmujące transport tuszy dzika w szczelnym pojemniku, dezynfekcji obuwia, ubioru oraz używanego sprzętu przy opuszczaniu łowiska;
- pobrania próbek, transportu upolowanych dzików oraz dojazdu myśliwego na obszar ochronny;
- zakupu lub najmu kontenerów chłodniczych oraz przetrzymywania tusz dzików;
- unieszkodliwienia patrochów dzików.

6) Powiatowi lekarze weterynarii prowadzą osobne zestawienia pozyskania tusz samic przelatek oraz starszych samic dzików na obszarze ochronnym obejmującym terytorium do 50 km od obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia.

7) Inspekcja Weterynaryjna finansuje w pełnej wysokości poniesione koszty unieszkodliwienia tusz dzików wraz ze wszystkimi częściami ciała dzików, które nie zostaną zagospodarowane przez myśliwych, tusz dzików z dodatnim wynikiem badań laboratoryjnych w kierunku ASF oraz tusz przechowywanych z tymi tuszami w kontenerze chłodniczym, w tym transportu do zakładu utylizacyjnego.

8) W punktach skupu i zakładach, o których mowa powyżej, tusze, części ciała i skóry dzików przechowuje się w sposób zapobiegający bezpośredniemu kontaktowi nieprzebadanych tusz, części ciała i skór dzików z surowcami i innymi przedmiotami, które mogą spowodować rozprzestrzenianie się wirusa ASF.
Powiatowy lekarz weterynarii przeprowadza oględziny tuszy, zwracając uwagę na zmiany chorobowe, które mogą wskazywać na zakażenie wirusem ASF. Wszystkie znalezione zwłoki dzików, wszystkie tusze wraz ze wszystkimi częściami ciała odstrzelonych dzików, w tym sierść i skóra, w przypadku których uzyskano dodatni wynik badania laboratoryjnego w kierunku ASF, narogi i patrochy oraz inne części ciała odstrzelonego chorego dzika lub przed uzyskaniem wyniku badania laboratoryjnego próbki pobranej z tuszy dzika, tusze dzików wraz z wszystkimi częściami ciała odstrzelonych dzików, w tym sierść i skóra przed uzyskaniem wyniku badania laboratoryjnego, które nie zostaną zagospodarowane przez myśliwych – na obszarze ochronnym są kwalifikowane jako materiał kategorii 1 i podlegają usunięciu oraz przetworzeniu w zakładzie utylizacyjnym.
Patrochy oraz tusze wraz z wszystkimi częściami ciała odstrzelonych dzików, które nie zostaną zagospodarowane przez myśliwych po uzyskaniu ujemnych wyników badania laboratoryjnego na obszarze ochronnym, są kwalifikowane jako materiał kategorii 3 i podlegają usunięciu oraz przetworzeniu w zakładzie utylizacyjnym.
9) Dzierżawcy i zarządcy obwodów łowieckich okresowo, nie rzadziej niż raz na kwartał, sprawdzają rzetelność dokumentowania przez myśliwych wykonywania polowań na dziki na obszarze ochronnym, z uwzględnieniem pozyskania: 1) dorosłych samic dzików (powyżej 24. miesiąca życia), 2) przelatków dzika, osobno samic i samców, 3) dorosłych samców, 4) warchlaków – oraz niezwłocznie informują powiatowego lekarza weterynarii o ujawnionych w tym zakresie nieprawidłowościach. Powiatowy lekarz weterynarii weryfikuje, nie rzadziej niż raz na kwartał, liczbę dzików pozyskanych w ramach polowania, zgłoszonych przez myśliwych, z rzeczywistą liczbą tusz tych zwierząt znajdujących się w punktach skupu dziczyzny i innych miejscach ich czasowego przetrzymywania.
W obszarze wolnym
1)Z wyjątkiem odstrzału sanitarnego, za odstrzelone dziki inne niż dorosłe samice dzika, dostarczone do punktu skupu lub innych miejsc przetrzymywania tusz nadzorowanych przez PLW powiatowy lekarz weterynarii wypłaca dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego kwotę 350 zł brutto. Powyższa kwota obejmuje w szczególności zryczałtowane koszty: 1) polowania i bioasekuracji myśliwego podczas polowania obejmujące transport tuszy dzika w szczelnym pojemniku, dezynfekcji obuwia, ubioru oraz używanego sprzętu przy opuszczaniu łowiska; 2) pobierania próbek do badań laboratoryjnych w kierunku ASF od dzików wykazujących objawy chorobowe przed odstrzałem; 3)unieszkodliwienia tusz dzików, o których mowa w pkt 2, wraz ze wszystkimi częściami ciała odstrzelonych dzików, w tym transportu do przedsiębiorstwa lub zakładu utylizacyjnego.
2) Powiatowi lekarze weterynarii prowadzą osobne zestawienia pozyskania tusz samic przelatek oraz starszych samic dzików na obszarze wolnym obejmującym terytorium do 50 km od obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia.
3) Dzierżawcy i zarządcy obwodów łowieckich, nie rzadziej niż raz na kwartał, sprawdzają rzetelność dokumentowania przez myśliwych wykonywania polowań na przelatki dzika na obszarze wolnym i niezwłocznie informują powiatowego lekarza weterynarii o ujawnionych w tym zakresie nieprawidłowościach.
4) Powiatowy lekarz weterynarii weryfikuje, nie rzadziej niż raz na kwartał, liczbę przelatków dzika pozyskanych w ramach polowań zgłoszonych przez myśliwych z rzeczywistą liczbą tusz tych zwierząt znajdujących się w punktach skupu dziczyzny i innych miejscach ich czasowego przetrzymywania.
5)Powiatowy lekarz weterynarii pobiera próbki do badań laboratoryjnych od każdego znalezionego dzika, w tym ze zwłok dzików ulegających autolizie oraz dzików zabitych w wypadkach komunikacyjnych, i każdego odstrzelonego dzika wykazującego objawy chorobowe wskazujące na możliwość zakażenia wirusem ASF.

Odstrzał sanitarny dzików
1)Może być nakazany zarządcom lub dzierżawcom obwodów łowieckich przez powiatowego lekarza weterynarii lub wojewodę.
2) Wysokość stawek wypłacanych za odstrzelonego dzika określona jest w stosownym rozporządzeniu i wynosi 650,- za lochę przelatka i starszą oraz 300,- za pozostałe.
3) Dzierżawcy i zarządcy obwodów łowieckich okresowo, nie rzadziej niż raz na kwartał, sprawdzają rzetelność dokumentowania przez myśliwych wykonywania odstrzału sanitarnego na obszarze ochronnym, obszarze zagrożenia, obszarze objętym ograniczeniami i obszarze wolnym oraz niezwłocznie informują powiatowego lekarza weterynarii o ujawnionych w tym zakresie nieprawidłowościach.
4)Powiatowy lekarz weterynarii weryfikuje, nie rzadziej niż raz na kwartał, liczbę dzików odstrzelonych w ramach odstrzału sanitarnego, zgłaszanych przez myśliwych, z liczbą tusz tych zwierząt znajdujących się w punktach skupu dziczyzny i innych miejscach ich czasowego przetrzymywania na obszarze ochronnym, obszarze zagrożenia, obszarze objętym ograniczeniami lub na obszarze wolnym, w szczególności z dokumentacją wejść do łowiska i wyjść z łowiska oraz dokumentacją dotyczącą obrotu tuszami dzików prowadzonego przez zarządcę lub dzierżawcę obwodu łowieckiego, a także, jeżeli to możliwe, badaniami tych tusz na włośnie i dokumentacją dotyczącą ich unieszkodliwienia.
Zgłaszanie znalezienia zwłok padłych dzików
1) Na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej myśliwi, pracownicy parków narodowych oraz pracownicy Służby Leśnej mogą samodzielnie prowadzić poszukiwanie padłych dzików. W przypadku zgłoszenia organom Inspekcji Weterynaryjnej znalezienia zwłok dzika innych niż dzika zabitego w wypadku komunikacyjnym, od których jest możliwe pobranie próbek do badań laboratoryjnych, powiatowy lekarz weterynarii wypłaca dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego, lub dyrektorowi parku narodowego, lub zarządcy lasów miejskich kwotę: 1)200 zł brutto – za znalezione zwłoki dzika na obszarze ochronnym, obszarze objętym ograniczeniami i obszarze zagrożenia; 2)100 zł brutto – za znalezione zwłoki dzika na pozostałym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Osoba dokonująca zgłoszenia osobiście wskazuje miejsce, w którym znajdują się zwłoki dzika, lub przekazuje informacje umożliwiające odnalezienie tych zwłok. 2)Wypłata środków wskazanych powyżej nie przysługuje w przypadku zgłoszenia organom Inspekcji Weterynaryjnej znalezienia zwłok dzika w ramach zorganizowanych poszukiwań dzików zarządzonych przez powiatowego lekarza weterynarii lub WCZK.
Bezpieczne usuwanie zwłok padłych dzików
Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zwłoki dzików padłych muszą być bezpiecznie usuwane.
1. Na obszarze ochronnym, obszarze objętym ograniczeniami i obszarze zagrożenia powiatowy lekarz weterynarii może finansować bezpieczne usunięcie zwłok padłych dzików, w przypadku zorganizowanych poszukiwań zwłok dzików zarządzonych przez PLW lub WCZK. Finansowanie obejmuje koszty dojazdu na miejsce znalezienia zwłok dzika, załadunku, transportu do wskazanego miejsca i unieszkodliwienia tych zwłok zarówno w zakładzie utylizacyjnym, jak i w miejscu ich znalezienia.
2. Powiatowy lekarz weterynarii może finansować bezpieczne usunięcie zwłok padłych dzików na obszarze ochronnym, objętym ograniczeniami, zagrożenia oraz wolnym, jeżeli zwłoki zostały znalezione na gruntach należących do osób fizycznych. Finansowanie obejmuje koszty dojazdu na miejsce znalezienia zwłok dzika, załadunku, transportu do wskazanego miejsca oraz unieszkodliwienie tych zwłok zarówno w zakładzie utylizacyjnym, jak i w miejscu ich znalezienia.
3. W przypadku nieznalezienia zwłok padłych dzików na miejscu ich aktywnego poszukiwania, podmiotowi świadczącemu usługi w zakresie unieszkodliwiania przysługuje dofinansowanie kosztów dojazdu.
Na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej zakazuje się dokarmiania dzików.

Opublikował: Rafał Kolanowski
Publikacja dnia: 15.02.2021

Dokument oglądany razy: 1663
« inne aktualności