bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Instrukcja postępowania po odstrzeleniu dzików w obszarze objętym restrykcjami ASF

29.09.2020

1. Cel Celem niniejszej instrukcji jest określenie sposobu postępowania po dokonaniu odstrzału dzików na terenach objętych restrykcjami (obszar zagrożenia – niebieski, obszar ochronny – żółty), pobieranie próbek do badań laboratoryjnych w kierunku wykrycia wirusa ASF (afrykański pomór świń) oraz przechowywania tusz dzików do czasu uzyskania wyników badań.

2. Miejsce przechowywania tusz – definicja
Miejsce przechowywania tusz odstrzelonych dzików oznacza punkt skupu dziczyzny lub zakład obróbki dziczyzny lub inny zakład nadzorowany przez organ Inspekcji Weterynaryjnej, w którym mogą być przechowywane tusze i/lub skóry dzików, zlokalizowany na obszarze zagrożenia, obszarze objętym ograniczeniami, obszarze ochronnym
3. Opis chłodni i otoczenia
Chłodnia do przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików powinna być otoczona ogrodzeniem uniemożliwiającym dostęp do niej osobom postronnym oraz zwierzętom tak domowym jak i dzikim. Na ogrodzeniu można umieścić tablicę zakazująca wstępu na teren punktu przetrzymywania tusz osobom nieupoważnionym. Wjazd na posesję oraz wejście do chłodni zaopatrzone jest w maty dezynfekcyjne lub sprzęt pozwalający na dokonanie oprysku środkiem dezynfekcyjnym kół samochodu. Plac przed chłodnią jest utwardzony. Na terenie ppt znajduje się pomieszczenie sanitarne zaopatrzone w zlew z ciepłą wodą, odpowiednia ilość środków myjących i dezynfekujących, ubiór ochronny obsługującego, sprzęt do utrzymania czystości i zbiornik na ścieki. Wyodrębniono miejsce patroszenia i oznakowano je tabliczką z napisem „miejsce patroszenia”.(Na obszarze ochronnym – żółtym dopuszcza się patroszenie na łowisku.
Każdej chłodni w punkt przetrzymywania tusz (ppt) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pleszewie w nadaje indywidualny 6-cyfrowy numer zaczynający się cyframi: 3020…

4. Sposób postępowania w obszarze objętym restrykcjami
Sposób postępowania po odstrzeleniu dzika
Każdego odstrzelonego na obszarze żółtym lub niebieskim dzika dostarcza się do chłodni w ppt. Myśliwi zobowiązani są do postępowania zgodnie z poniższym schematem:
1. Odstrzelonego dzika należy dostarczyć do chłodni zlokalizowanej w punkcie przetrzymywania tusz, po wcześniejszym uzgodnieniu z osobą odpowiedzialną za jego prowadzenie. Dziki odstrzelone w obszarze żółtym mogą trafiać wyłącznie do punktu przetrzymywania tusz zlokalizowanych w tym obszarze, podobnie dziki odstrzelone w obszarze niebieskim powinny być transportowane do punktu przetrzymywania tusz znajdujących się w obszarze niebieskim.
2. Pobrać krew niezwłocznie po odstrzeleniu dzika lub w trakcie patroszenia, w wydzielonym miejscu (punkt przetrzymywania tusz) , do probówek jednorazowego użytku (probówki na krew należy pobrać od władz właściwego koła łowieckiego). Probówki po napełnieniu co najmniej 2 ml krwią dzika zdezynfekować od zewnątrz, oznakować pobraną próbkę poprzez doklejenie samoprzylepnej naklejki z napisanym numerem znacznika, którym oznakowana jest tusza i narządy wewnętrzne zewnątrz i umieścić w stelażu styropianowym stojącym w chłodni.
3. Narogi oraz patrochy umieścić w szczelnym i wytrzymałym opakowaniu foliowym. W miarę posiadanych możliwości narządy wewnętrzne należy przechowywać w chłodni.
4. Każdą tuszę dzika oznakować trwale znacznikiem. Identycznie oznakować narogi i patrochy i w miarę możliwości przetrzymywać je w warunkach chłodniczych. Pod tuszą umieścić pojemnik zabezpieczający przed wypływem krwi na podłogę chłodni. Niepowtarzalny nr zamieszczony na tuszy musi być identyczny z nr zamieszczonym na wnętrznościach.
5. Każdego odstrzelonego dzika należy zważyć, wypełnić świadectwo miejsca pochodzenia zwierzęcia dzikiego dla celów Inspekcji Weterynaryjnej oraz dokument dochodzenia epizootycznego. Z w/w dokumentów musi bezwzględnie wynikać, której tuszy on dotyczy. Należy wpisać w tych dokumentach nr zawarty na znaczniku dołączanym do każdej tuszy dzika.
Prowadzący chłodnię lub osoba przez niego upoważniona w każdy poniedziałek i czwartek do godziny 8.30 informuje telefonicznie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pleszewie o ilości zgromadzonych tusz dzików.
7. Próbki do badań odbierane będą przez urzędowego lekarza weterynarii, który pobiera oznakowane probówko-strzykawki, umieszcza je w opisanym numerem ppt woreczku strunowym. Próbom towarzyszy dokumentacja w postaci wypełnionego przez myśliwego dochodzenia epizootycznego. Prowadzący chłodnie zobowiązany jest do prowadzenia rejestru „PUNKT PRZETRZYMYWANIA TUSZ NR 3020xx REJESTR TUSZ DZIKÓW DOSTARACZANYCH DO BADAŃ NA ASF”.
Po pobraniu prób pomieszczenie chłodnicze zostanie zaplombowane przez urzędowego lekarza weterynarii.
8. Do czasu uzyskania wyników badań, tusze, części ciała i skóry dzików przechowywane są w sposób zapobiegający bezpośredniemu kontaktowi z przedmiotami, które mogą spowodować rozprzestrzenianie się wirusa ASF. Nieprzestrzeganie powyższych postanowień może być uznane za działania mające na celu rozprzestrzenianie choroby zakaźnej, co zgodnie z polskim prawodawstwem jest przestępstwem.
9. Każdy odstrzelony dzik którego przed dokonaniem odstrzału stwierdzono objawy nasuwające podejrzenie wystąpienia ASF kierowany jest do utylizacji.
5. Sposób postępowania po otrzymaniu wyników w kierunku wykrywania wirusa ASF
Informację o wyniku badań będzie przekazywał pracownik Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Pleszewie prowadzącemu ppt, który powiadomi osoby dostarczające dziki do chłodni o wyniku badania. Negatywny, ujemny wynik badania na obecność ASF będzie upoważniał koło łowieckie, myśliwego – jako właściciela tuszy do jej odbioru i zagospodarowania we własnym zakresie. Będzie także możliwe pobranie próbki do badań w kierunku włośnicy. Badania tego dokonywać będzie właściciel tuszy na koszt własny. Narogi i patrochy z takich dzików będą kwalifikowane jako materiał kategorii 2 i podlegać będą usunięciu i przetworzeniu zgodnie z art. 13 rozporządzenia nr 1069/2009. Dokonywać tego będzie firma prowadząca chłodnię za pośrednictwem firmy utylizacyjnej.
Tusze dzików, patrochy, narogi i skóry w odniesieniu, co do których otrzymano wynik dodatni w kierunku obecności wirusa ASF oraz wszystkie pozostałe znajdujące się w chłodni tusze dzików (bez względu na wynik badania), decyzją Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pleszewie będą podlegały konfiskacie i utylizacji. Tusze, patrochy, narogi i skóry takich dzików będą odpowiednio oznaczone, a dalszy sposób postępowania zostanie określony poprzez decyzję właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii. Usunięcie ich oraz utylizacja odbędzie się na koszt koła łowieckiego, którego własnością jest tusza dzika.
6. Wytyczne dotyczące stosowania zasad bioasekuracji przez myśliwych w czasie polowań, transportu tusz odstrzelonych dzików oraz czasie pobierania próbek do badań laboratoryjnych w kierunku ASF w obszarze ochronnym i obszarze zagrożenia (tj. w strefach żółtej i niebieskiej).
Zachowanie zasad bioasekuracji w łowisku po dokonaniu odstrzału
- Dziki odstrzelone i przeznaczone do utylizacji nie powinny być patroszone na łowisku. W ten sposób należy traktować w szczególności każdego odstrzelonego dzika, u którego przed dokonaniem odstrzału stwierdzono objawy nasuwające podejrzenie wystąpienia ASF. Patroszenia w w/w sytuacji należy dokonać na terenie otaczającym, chłodnię w wydzielonym i oznakowanym miejscu patroszenia.
- Zaleca się dokonywanie patroszenia na folii lub innym szczelnym materiale.
- Miejsce patroszenia należy obficie polać środkiem dezynfekcyjnym w odpowiednim stężeniu, wg wskazań i zaleceń producenta danego środka dezynfekcyjnego. Dotyczy to także innych miejsc zanieczyszczonych krwią dzika np. w trakcie przeciągania tuszy do środka transportu.
- Patrochy i folia na której dokonano patroszenia, powinny zostać umieszczone w szczelnym, plastikowym pojemniku lub worku.
- po wykonaniu w/w czynności, należy zdezynfekować dłonie i obuwie.
7. Zachowanie zasad bioasekuracji w czasie przewożenia tusz dzików oraz patrochów lub całych dzików przed patroszeniem z miejsca polowania do chłodni
- Środki transportu muszą być uszczelnione, aby zapobiec możliwości wyciekania płynów ustrojowych, wydalin lub wydzielin z tuszy.
- Środki transportu powinny być wyłożone materiałem jednorazowego użytku lub materiałem wielorazowego użytku, nadającym się do skutecznego czyszczenia i dezynfekcji ( np. kuwety, folia ogrodowa, plandeka, worki plastikowe).
- Środki transportu nie powinny być wykorzystywane w działalności związanej z utrzymywaniem lub hodowlą świń, świniodzików lub dzików w innych obszarach niż obszar zagrożenia i obszar objęty ograniczeniami.
- Wskazane jest stosowanie plastikowych pojemników odpowiedniej wielkości, umożliwiających przeciąganie tusz wypatroszonych lub niepatroszonych odstrzelonych dzików, w przypadku gdy nie ma możliwości dojazdu do miejsca dokonania odstrzału.
Przed opuszczeniem punktu przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików, wszystkie materiały jednorazowego użytku służące do zabezpieczenia przewożonej tuszy lub dzika przed patroszeniem, należy pozostawić na miejscu, w pojemniku przeznaczonym do gromadzenia odpadów, natomiast wszystkie materiały wielokrotnego użytku powinny zostać poddane skutecznemu czyszczeniu i dezynfekcji.
Przed opuszczeniem punktu przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików, zaleca się również przeprowadzenie mycia i dezynfekcji kół środków transportu oraz w razie konieczności także przestrzeni ładunkowej.
8. Sposób postępowania podczas mycia i dezynfekcji chłodni przeznaczonej do przetrzymywania tusz dzików w obszarze objętym ograniczeniami i obszarze zagrożenia
Mycie i dezynfekcja chłodni przeprowadzana jest raz w tygodniu po wydaniu przebadanych tusz myśliwym lub w razie zaistnienia takiej konieczności. Mycia i dezynfekcji dokonuje osoba prowadząca chłodnię lub inna przez niego upoważniona.
Opis procesu mycia i dezynfekcji chłodni
Wszystkie roztwory myjące i dezynfekujące sporządzane są bezpośrednio przed użytkiem i zgodnie z zaleceniami producenta tych środków. Karty charakterystyki lub karty techniczne środków myjących i dezynfekujących są załącznikiem do niniejszej instrukcji. Stężenia skutecznie zwalczające wirusa ASF zawarte są w w/w dokumentach. Należy bezwzględnie stosować się do wytycznych producenta stosowanych środków myjących lub dezynfekujących.
Wyznaczona osoba przeprowadza mycie i dezynfekcję zgodnie z niżej opisaną procedurą:
1. Wyłączyć agregat chłodniczy.
2. Usunąć wszelkie nieczystości stałe z powierzchni podłogi.
3. Spłukać wszystkie powierzchnie chłodni zaczynając od sufitu i kierując się po ścianach do podłogi.
4. Nanieść wcześniej przygotowany środek myjący zaczynając od sufitu poprzez ściany aż do podłogi. Dokonać szorowania za pomocą szczotki jeżeli producent środka zaleca takie czynności.
5. Dokładnie spłukać umyte powierzchnie zaczynając od sufitu i kończąc na podłodze.
6. Nanieść wcześniej przygotowany roztwór środka dezynfekującego zaczynając od sufitu i kierując się ku dołowi. Pozostawić środek dezynfekujący na czas przewidziany przez producenta środka.
7. Dokładnie spłukać wszystkie powierzchnie zaczynając od sufitu poprzez ściany aż do podłogi i pozostawić do wyschnięcia.
8. Odnotować datę mycia i dezynfekcji oraz ilość i nazwę użytych środków myjących i dezynfekujących.

Opublikował: Rafał Kolanowski
Publikacja dnia: 29.09.2020

Dokument oglądany razy: 418
« inne aktualności